Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu (odpovědná osoba)

MgA. Martina Skaličková
Jalubí 591
68705 Jalubí
Česká republika
IČO: 01221175

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na všechny smlouvy o dílo a objednávky (dále jen "Smlouva o dílo nebo také Objednávka") uzavřené mezi provozovatelem MgA. Martina Skaličková, Jalubí 591, 68705 Jalubí, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Uherské Hradiště, (dále jen "dado" nebo také "zhotovitel"), jako zhotovitelem a zákazníkem jako objednatelem.
 2. Při uzavírání Smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že zákazník je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými listinami.

II. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření Smlouvy o dílo může dojít na základě písemné nebo telefonické objednávky zákazníka u zhotovitele a jejím potvrzením zhotovitelem, nebo také i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tzn. zasláním objednávky prostřednictvím e-shopu dado-design.com (dále jen "e-shop"). Uzavřením Smlouvy o dílo, resp. odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu, zákazník přistupuje na tyto VOP. Objednávka je považována ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník") za přijetí návrhu na uzavření smlouvy na objednané produkty (kabelky, obuv, doplňky…), (dále jen "Produkty"), a to v takovém znění, v jakém zákazník (objednatel) obdrží emailové potvrzení objednávky z e-shopu. Návrh na uzavření Smlouvy předložený objednatelem potvrdí zhotovitel do sedmi (7) pracovních dnů od doručení návrhu. Provedení jakýchkoliv změn budoucím zhotovitelem v návrhu předloženém objednatelem nezakládá vznik Smlouvy. V takovém případě se jedná o nový návrh na uzavření Smlouvy, předložený budoucím zhotovitelem, a Smlouva vznikne, pokud budoucí zhotovitel obdrží do patnácti (15) dnů od doručení takového nového návrhu souhlasné vyjádření objednatele.
 2. Zákazník bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy o dílo mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovené dílo, a to ve výši dle aktuálních cenových podmínek platných v době odeslání objednávky, resp. na základě následné dohody mezi zhotovitelem a zákazníkem podle náročnosti dodatečných úprav Produktu.
 3. Podstatnými náležitostmi Smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, jde vždy o individuální dohodu mezi zhotovitelem a zákazníkem. Ceny uvedené v e-shopu jsou konečné ceny Produktů bez dodatečných úprav (vyjma barvy materiálu a nití). Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je vytvoření díla, které je specifikováno zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě o dílo.
 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné a určité. Musí též odpovídat platné nabídce e-shopu, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla, resp. následné dohodě mezi zhotovitelem a zákazníkem. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v České republice a v souladu s nabídkou dado platnou v den uzavření Smlouvy o dílo, resp. odeslání objednávky.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o dílo či objednávce za podmínek stanovených v platné nabídce dado v den uzavření Smlouvy o dílo, resp. v den přijetí objednávky.
 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření Smlouvy o dílo, potvrzení objednávky dado nebo dle následné dohody v případě, kdy dodatečné úpravy produktu přesahují obvyklé náklady.
 3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, přičemž za dílo zhotovené třetí osobou odpovídá, jakoby je zhotovil sám.
 4. Případné požadavky zákazníka na změnu Smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese dado odpovědnost za vzniklé škody.
 6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem nikterak ovlivněny či odvráceny.
 7. Zhotovitel uzavře Smlouvu o dílo se zákazníkem, resp. přijme objednávku učiněnou zákazníkem, jen pod podmínkou, že zákazník nebude mít v okamžiku uzavření smlouvy či přijetí objednávky vůči zhotoviteli žádné dluhy.

V. Smlouva o dílo uzavřená v provozovně dado

 1. Uzavírá-li zákazník Smlouvu o dílo v provozovně dado, řídí se při jejím uzavírání těmito VOP.
 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb a produktů dado v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá.
 3. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím e-shopu, s tím, že v objednávce uvedl osobní vyzvednutí zakázky na uvedené provozovně dado, zavazuje se převzít zakázku nejpozději do 10 dnů ode dne doručení informace o vyhotovení zakázky.

VI. Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

 1. Uzavření Smlouvy o dílo, resp. vyplnění objednávky je možné prostřednictvím e-shopu. Využíváním tohoto e-shopu Zákazník souhlasí s podmínkami uvedenými na daném webu.
 2. Poskytování služeb dado je omezeno pouze na území České republiky a Slovenska, pokud není uvedeno jinak. Objednací adresa zákazníka i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky a Slovenska.
 3. Pokud je zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím e-shopu, bude přijetí této objednávky potvrzeno zhotovitelem prostřednictvím automaticky generovaného e-mailu. Datum odeslání tohoto potvrzení bude bráno za den přijetí objednávky a tedy i za den uzavření smlouvy.
 4. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit. Je-li objednávka odeslána a potvrzeno její přijetí ze strany zhotovitele, je zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.
 5. Odesláním objednávky zákazník vyjadřuje bezpodmínečný souhlas s těmito VOP. Potvrzení objednávky je také souhlasem se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů zákazníka ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je zákazníkem udělen na dobu neurčitou.
 6. Zákazník souhlasí s tím, že mu ze strany dado mohou být na e-mail zadaný při objednávce zasílány informace charakteru obchodního sdělení.

VII. Druhy dopravy veřejnými přepravci

Osobní odběr

 1. Objednávku je možné vyzvednout osobně po zhotovení v místě provozovny nebo na jiném místě vždy po dohodě s provozovatelem.

Česká pošta

 1. Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 110 Kč, resp 10 EUR v případě zásilek na Slovensko.
 2. Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení.
 3. Stav zásilky je možné sledovat na portálu České pošty na základě čísla, které obdržíte po expedici. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

VIII. Záruka kvality, reklamace

 1. Zhotovitel zpracuje objednávku v kvalitě obvyklé pro tento druh zpracování, která byla sjednána řádnou objednávkou.
 2. Zakázka bude zhotovitelem distribuována ve lhůtě na základě individuální dohody se zákazníkem. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené pozdním dodáním díla, které nevzniknou na jeho straně.
 3. Vlastnictví a nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím díla a uhrazením dohodnuté ceny.
 4. Opožděné dodání díla, které by vzniklo z důvodu na straně České pošty, s.p., jako distributora zakázky a nebylo jej možné nikterak ovlivnit ze strany zhotovitele, neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování.
 5. U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace.
 6. Smluvní strany sjednávají, že není možné uplatňovat právo na reklamaci díla u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín Produktu. Zhotovitel nenese odpovědnost za to, že barvy Produktu nebudou stoprocentně souhlasit s tím jak vypadá vizuální vzhled zobrazený na monitoru, či jiném zobrazovacím zařízení.

IX. Reklamační řád

 1. Reklamace musí být zákazníkem uplatněna písemně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla v zákonné záruční lhůtě, to jest během třech měsíců od data převzetí díla zákazníkem. Reklamace musí být zhotoviteli zaslána e-mailem na adresu info@dado-design.com, popřípadě může být předána zákazníkem osobně na provozovně dado. Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamované dílo, daňový doklad, zpětný kontakt na zákazníka a poštovní adresu pro doručení opraveného produktu či zamítnuté reklamace. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty.

Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad následující práva:

 1. právo na předělání zakázky - jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka - a to do 14 dní od získání dat nutných pro opravu produktu, pokud nebude dohodnuto jinak;
 2. právo na provedení opravy - pokud budou uznány námitky týkající se kvality vyhotovení, provede dado opravu na vlastní náklady a opravenou zakázku doručí na adresu zákazníka do 14 dní od získání dat nutných pro opravu zakázky, pokud nebude dohodnuto jinak;
 3. právo na slevu za pozdní dodání - při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky z důvodů na straně zhotovitele, bude zákazníkovi poskytnuta sleva 5% z ceny zpracování zakázky (vyjma poštovného) za každý den prodlení.

X. Lhůty k vyřízení reklamace

 1. Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

XI. Další ustanovení

 1. Zákazník souhlasí s tím, aby dado jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 2. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi zhotovitelem a zákazníkem zaniká.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy o dílo zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito "Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění" a tyto přijímá.
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení zákazníkovi, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zákazníka.
 3. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a dado se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitele vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu dado převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách dado-design.com.
 6. Tyto VOP a reklamační řád dado nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 9. 2013.
 7. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Poslední aktualizace: 2. 1. 2014